• Designmerken
    Designmerken
  • Top kwaliteit
    Top kwaliteit
  • Gratis verzending van € 150
    Gratis verzending van € 150

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLVOET BV

1. Al onze leveringen en/of aannemingen zijn onderworpen aan onze huidige algemene voorwaarden. Hiermee wordt de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk afgewezen.

2. De verkoper en de koper verklaren en bevestigen dat elke clausule van deze algemene voorwaarden in verhouding staat tot het geheel van de andere clausules, dat de rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien elkaar in evenwicht houden en dat wederpartij de daadwerkelijke mogelijkheid heeft gehad om over de clausules te onderhandelen en een invloed te hebben op hun inhoud.

3. Offertes zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

4. In geval van betwisting omtrent de interpretatie van de verschillende teksten, primeert steeds de Nederlandstalige tekst. Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. economische gevolgen) van de samenwerking en de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

5. Leveringstermijnen worden steeds louter ter inlichting meegedeeld en zijn niet bindend. Er is sowieso geen vertraging als er geen aangetekende ingebrekestelling is gebeurd waaraan wij niet binnen een redelijke termijn, rekening houdend met alle omstandigheden, een gepast gevolg hebben verleend.

6. Het vervoer van de verkochte goederen geschied in alle omstandigheden op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco verkocht worden en ook indien de koper een ander leveringsadres heeft opgegeven.

7. Op de koper rust de verplichting om bij elke levering de goederen onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele klachten van de koper dienen per aangetekend schrijven en binnen de 24 u na de ontvangst van de levering te worden verstuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken die de verkoper in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard door de verkoper. Verborgen gebreken dienen tevens binnen de 48 u na het ontdekken van het verborgen gebrek per aangetekend schrijven door de koper medegedeeld te worden aan de verkoper, zoniet worden zij niet meer aanvaard door de verkoper. De koper moet ondubbelzinnig en vaststaand het ontdekken van het verborgen gebrek kunnen bewijzen. Ieder door de verkoper vastgesteld gebrek kan in principe niet verder reiken dan het opnieuw uitvoeren van de levering binnen een redelijke termijn, met uitsluiting van elke schadevergoeding. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af inzake ongevallen die zich kunnen voortdoen ten gevolge van het gebruik van door de verkoper geleverd materiaal.

8. De verkoper en de koper aanvaarden dat instructies van de producent en veranderde wettelijke normen inzake productveiligheid geldige redenen zijn voor de verkoper om de garantievoorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen.

9. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig aan te passen (i) ingeval van wijzigingen aan de door de koper verstrekte informatie of gegevens, of indien deze informatie foutief of onvolledig zou blijken, (ii) indien de prijs van de goederen die de verkoper bij derden aankoopt, verhoogd zou worden of dergelijke goederen (tijdelijk) niet beschikbaar zouden zijn bij de gebruikelijke leveranciers van de verkoper; en/of (iii) ingeval van stijging van de loonkost, sociale lasten, taksen, prijs van de grondstoffen, materialen, vervoerkosten of energieprijzen bij eigen productie van de verkoper, waarbij de desgevallende prijsverhoging in redelijke verhouding zal staan en rekening houden met de voorkomende prijsstijgingen.

10. Er geldt een eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen zolang dat de koper zijn schuld niet volledig heeft voldaan. Dit betekent dat de verkoper eigenaar blijft van de geleverde goederen en het recht heeft om de goederen zonder enige formaliteit terug te nemen, terwijl het risico blijft bij de koper. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden wanneer het goed vermengd werd of wanneer het goed verwerkt werd tot een nieuw goed. Doorverkoop is verboden zolang de schuld niet volledig voldaan is, bovendien zou het eigendomsvoorbehoud minstens overgaan op de schuldvordering van de koper tot betaling van de prijs.

11. Behoudens het eventuele overeengekomen voorschot, zal facturatie gebeuren naar gelang de uitgevoerde leveringen, zelfs als er slechts gedeeltelijke leveringen zijn gebeurd. De koper is akkoord dat de factuur op elektronische wijze overgemaakt mag worden door de verkoper. De facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vervaldag aangeduid op de factuur zonder korting op het adres van de verkoper en op de aangeduide bankrekening op de factuur van de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning.

De factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de koper bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na factuurdatum. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper worden toegepast, behoudens door de verkoper gemaakte creditnota’s. Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 8 % per jaar vanaf de eerste gratis aanmaning tot de volledige betaling. In geval van zelfs gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het factuurbedrag na ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 125 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten aan de verkoper veroorzaakt, en dit onverminderd de gerechtskosten en de kosten van uitvoering. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behoudt de verkoper het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveringen stop te zetten en worden de saldo's van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

12. In geval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de koper, heeft de verkoper de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling van 30 % van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper te bewijzen dat zijn schade, bestaande uit winstderving en alle kosten, meer bedraagt, hierbij rekening houdend met de (werkelijke én de potentiële) schade en alle andere omstandigheden, in het bijzonder de rechtmatige belangen van de verkoper. De verkoper en de koper erkennen dat de forfaitaire schadevergoeding opgenomen in huidig artikel redelijk en proportioneel is ter vergoeding van de schade en vrijwaring van de rechtmatige belangen van de verkoper. In geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de verkoper, zal de koper gemachtigd zijn hoogstens een gelijkwaardige vergoeding te vorderen.

13. De verkoper en de koper kunnen zich onder geen enkel beding beroepen op onvoorziene veranderingen van omstandigheden teneinde een aanpassing van de samenwerkingsvoorwaarden of een beëindiging van de samenwerking te bekomen.

14. In geval van niet-ernstige tekortkoming blijven de normale prijzen en vergoedingen van kracht, zonder dat de betalende partij van de andere partij een prijsvermindering kan eisen.

15. De verkoper en de koper hebben het recht om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen in geval van een ernstige of een herhaaldelijke tekortkoming van de andere partij aan een bepaling van deze algemene voorwaarden. Elk beroep op een eventuele voortijdige niet-nakoming is echter uitgesloten.

17. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, onverminderd het recht van de verkoper het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal en/of kantoor van de koper te brengen.

18. Enkel de Belgische wet is van toepassing op onze contracten.